REGULAMIN POBYTU W FHU „GOŚCINIEC” W GŁODOWIE

Właściciel FHU GOŚCINIEC będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu komfortu, spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Proszę jednocześnie o zapoznanie się z Regulaminem pobytu u nas.

§ 1.

 1. Pokój noclegowy wynajmowany jest na doby. Nie przyjmuje się gości z psami i kotami.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 1400 do godziny 1100 dnia następnego.
 3. Najmując pokój określa się czas pobytu.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. W restauracji można spożyć śniadanie w godzinach od 800 do 1000 a obiad w godzinach od 1300 do 1900.

§ 2.

 1. Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość
 2. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić niezwłocznie.
 3. FHU GOŚCINIEC może nie dokonać przedłużenia najmu pokoju, w przypadku braku wolnych miejsc lub wcześniejszego zarezerwowania pokoju a także w przypadku, o którym mowa w § 8.

§ 3.

 1. FHU GOŚCINIEC zobowiązany jest zapewnić:

– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;

– bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu;

– profesjonalną i uprzejmą obsługę;

– sprzątanie pokoju (na życzenie Gościa) i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko                     wówczas, gdy wyrazi zgodę.

§ 4.

 1. Odpowiedzialność FHU GOŚCINIEC z tytułu utraty /lub zniszczenia/pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona. Właściciel nie posiada możliwości przyjmowania rzeczy wartościowych do depozytów.
 2. Gość powinien zawiadomić właściciela FHU GOŚCINIEC o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3.Właściciel FHU GOŚCINIEC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 1. Gość FHU GOŚCINIEC ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych FHU GOŚCINIEC powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go gości.

§ 5.

 1. Gość FHU GOŚCINIEC nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie miejsca w pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane w FHU GOSCINIEC nie mogą przebywać w pokoju noclegowym od godz. 2200 do 700dnia następnego.
 3. W pokoju noclegowym obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 2200 do godziny 600 rano .

§ 6.

 1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach noclegowych obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 1. W pokojach noclegowych obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 2. W pokojach noclegowych wyposażonych w kominek, przed jego użyciem, należy zapoznać się z instrukcją obsługi kominka

§7.

 1. FHU GOŚCINIEC może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin noclegowy wyrządzając szkodę na mieniu FHU GOŚCINIEC lub gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników FHU GOŚCINIEC albo innych osób przebywających w FHU GOŚCINIEC lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie FHU GOŚCINIEC.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić u właściciela FHU GOŚCINIEC lub osoby upoważnionej.

§ 8.

 1. Rezerwacji miejsca noclegowego można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywała płatności.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji w imieniu firmy musi być upoważniona do zaciągania zobowiązań finansowych w jej imieniu.
 4. FHU GOŚCINIEC zastrzega sobie prawo do:

– pobierania zaliczki za planowany pobyt w wysokości 50% należności całkowitej,

– pobrania pełnej opłaty za cały pobyt Gościa w momencie zameldowania w FHU GOŚCINIEC lub

przedłużenia przez niego pobytu, w szczególności w przypadku pobytów przekraczających 3 dni,

– odmowy przedłużenia pobytu Gościa w FHU GOŚCINIEC w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu.

 1. Wpłatę zaliczki należy dokonać w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wstępnego zarezerwowania miejsca noclegowego.

6.W takim przypadku rezerwację uważa się za przyjętą w momencie wpłacenia na konto bankowe hotelu zaliczki, w określonej każdorazowo przez FHU GOŚCINIEC wysokości. Pobrana zaliczka zwracana jest w całości, jeżeli nie dojdzie do realizacji rezerwacji z winy FHU GOŚCINIEC.

 1. Anulacje rezerwacji:
  – bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać na 14 i więcej dni przed planowanym przyjazdem do FHU ,,GOŚCINIEC” Mirosław Gworek w Głodowie,
  – gdy anulacji klient dokona między 14 a 7 dniem przez planowanym przyjazdem hotel potrąci z

zaliczki 50%  jej wartości,
– w przypadku anulacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem wpłacona

zaliczka  przepada w całości na rzecz FHU ,,GOŚCINIEC” Mirosław Gworek w Głodowie

Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto nr: PKO BP 97 1020 4753 0000 0202 0047 0880

Informuję, że pobrane dane osobowe będą wykorzystane tylko do celów meldunkowych i pobrania opłaty klimatycznej i żadnym innym celu nie będą rozpowszechniane.

Życzę miłego pobytu w FHU ,,GOŚCINIEC” w Głodowie

Właściciel Mirosław Gworek